magbo system

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“). 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom na aké účely Vaše osobné údaje používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť AUTOSERVIS SUĽA s.r.o., so sídlom: Dlhá nad Oravou 521 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 50727800, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67145/L (ďalej ako „prevádzkovateľ“); servis@autoservissula.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Anton Suľa., 0915 880 888 

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je výkon podnikateľskej činnosti, poskytovanie informácií klientom prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania:

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EÚ.

Príjemcovia/kategórie príjemcov: 

Zamestnanci prevádzkovateľa, osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril vykonaním jednotlivých úkonov poskytovaných služieb, advokáti, účtovní a iní profesionálni poradcovia, poskytovatelia informačných technológií, softvérového vybavenia a podpory, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania.

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na splneniu účelu ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zákonnej povinnosti archivácie príslušných dokladov obsahujúcich osobné údaje. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby.

Po uplynutí príslušnej doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov, resp. ich anonymizáciu.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; neposkytnutie takýchto údajov robí nemožným uzavretie zmluvného vzťahu prípadne plnenie zmluvných povinností zo strany prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia EÚ, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia EÚ, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia EÚ;

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia EÚ;

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia EÚ, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy;

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s našou spoločnosťou.

Close Menu